• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21
کشت دوم درشالیزارهای شهرستان املش

کشت دوم درشالیزارهای شهرستان املش

مهندس صفری مدیرجهادکشاورزی ازآغازکشت دوم محصولات کشاورزی درشالیزارهای شهرستان خبرداد.

وی گفت:هم اکنون شالیکاران شهرستان بعدازاتمام برداشت محصول برنج ازشالیزارها خودبرای پرورش راتون وکشت دوم سایرمحصولات کشاورزی اقدام کرده اند.

وی بابیان اینکه شالیکاران شهرستان هرسال پس ازبرداشت برنج درشالیزارهای خودراتون پرورش میدهنداظهارداشت:شبدر ،حبوبات ،سبزیجات وباقلا ازدیگرمحصولات کشاورزی است که کشاورزان درکشت دوم انجام میدهند.

مهندس صفری اذعان کرد:شالیکاران شهرستان باپرورش راتون پس ازبرداشت برنج وکشت وکارمحصولات ثانویه دراراضی شالیزاری باعث توسعه کشت دوم ورونق تولیدمیشوند.

ایشان تصریح کرد:شالیکاران باافزایش تولیدمحصولات زراعی درکشت دوم نه تنهابخشی ازمایحتاج زندگی خودراتأمین میکنند‌ و درآمد خانوار را افزایش میدهند بلکه باعث خودکفایی درتولید این دست ازمحصولات نیزمیشوند.

وی در پایان خاطر نشان ساخت:ایجاد اشتغال ،از بین بردن آفات و علفهای هرز وافزایش تولید از فواید کشت دوم بوده و در کشت دوم و پرورش راتون به کود، سم وآبیاری زیاد نیازی نیست و کشاورزان باکمترین هزینه میتوانند بیشترین درآمد را بدست بیاورند.
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان‌