• امروز: 1402/03/16
  • آخرین بروزرسانی: 1402/03/13

آمار و اطلاعات

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال   1400   بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :

 

1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواري - سال 1400

2- پروانه ها و مجوزها - مرغ مادر- سال 1400

3- پروانه ها و مجوزها -گاوداري - سال 1400

4- پروانه ها و مجوزها- مرغداري - سال 1400

5- تعداد دام و واحد دامي استان - سال 1400

6- تعداد شاليكوبي استان - سال 1400

7- تعداد طيور استان - سال 1400

8- توليدات دامي استان - سال 1400

9- جواز تاسيس  و بهره برداري صنايع تبديلي - سال 1400

10- خلاصه باغي استان- سال 1400

11- خلاصه زراعي استان - سال 1400

12- زنبورستانهاي استان - سال 1400

13- سطح چاي استان - سال 1400

14- سطح زيركشت باغات استان - سال 1400

15- سطح زيركشت زراعي استان - سال 1400

16- ماشين آلات كشاورزي استان - سال 1400

17- هزينه توليد محصولات زراعي - سال 1400

18- ارزش توليدات محصولات كشاورزي - سال 1400

 

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال   99   بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :

1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواری - سال 99

2- پروانه ها و مجوزها - گاوداری - سال 99

3- پروانه ها و مجوزها - مرغ مادر - سال 99

4- پروانه ها و مجوزها - مرغداری  گوشتي - سال 99

5- تعداد دام و واحد دامي - سال 99

6- تعداد زنبورستانها - سال 99

7- تعداد طيور - سال 99

8- تولیدات دام و طیور - سال 99

9- جواز تاسيس  صنايع تبديلي و غذايي - سال 99

10- سطح زير كشت محصولات دائمي - سال 99

11- سطح زير كشت محصولات سالانه - سال 99

12- كارخانجات شاليكوبي استان - سال 99

13- ماشين های كشاورزي- سال 99

14- متغیرهای بخش کشاورزی - سال 99

15- مقدار تولید محصولات باغی - سال 99

16 - مقدار تولید محصولات زراعی - سال 99

17- هزینه تولید محصولات کشاورزی - سال 99

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال   98   بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :

1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواری - سال 98

2- پروانه ها و مجوزها - گاوداری - سال 98

3- پروانه ها و مجوزها - مرغ گوشتي - سال 98

4- پروانه ها و مجوزها - مرغ مادر - سال 98

5- تعداد دام و واحد دامي - سال 98

6- تعداد طيور - سال 98

7- تعداد ماشين آلات كشاورزي- سال 98

8- توليد محصولات زراعي به تفكيك نوع محصول - سال 98

9- توليدات دام و طيور - سال 98

10- جواز تاسيس و بهره برداري صنايع تبديلي و غذايي - سال 98

11- زنبورستانهاي استان - سال 98

12- سطح زير كشت چاي - سال 98

13- سطح زير كشت محصولات دائمي - سال 98

14- سطح زير كشت محصولات سالانه - سال 98

15- سطح زير كشت و توليد برخي از محصولات سالانه (به استثناي نباتات صنعتي) - سال 98

16- سطح زير كشت و مقدار توليد محصولات كشاورزي اصلي سالانه (به استثناي نباتات صنعتي) - سال 98

17- كارخانجات شاليكوبي استان - سال 98

18- متوسط هزينه ‌توليد محصولات كشاورزي - سال  98

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال 1397  بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :

1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواری - سال 97

2-  پروانه ها و مجوزها - مرغ گوشتی - سال 97

3- پروانه ها و مجوزها -مرغ مادر - سال 97

4- پروانه ها و مجوزها - گاوداری - سال 97

5-تعداد دام و واحد دامی - سال 97

6- تعداد طیور - سال 97

7-تولیدات دام و طیور - سال  97

8- جواز تاسیس و بهره برداری صنایع تبدیلی و غذایی - سال 97

9- زنبورستانهای استان  - سال 97

10- سطح تجهیز و نوسازی اراضی استان - سال 97

11- سطح زیر کشت و تولید برخی از محصولات سالانه بر حسب شهرستان - سال 97

12- سطح زیر کشت و مقدار تولید برخی از نباتات صنعتی - سال 97

13- سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی اصلی سالانه ( به استثنای نباتات صنعتی )- سال 97

14- کارخانجات شالیکوبی - سال 97

15- ماشینهای کشاورزی - سال 97

16-متغیرهای اقتصادی  بخش کشاورزی استان

17- متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی - سال 97

18- مقدار تولید و سطح زیر کشت محصولات زراعی به تفکیک نوع محصول - سال 97

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال 1396  بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :

1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواري - سال 96

2- پروانه ها و مجوزها - گاوداري - سال 96

3- پروانه ها و مجوزها - مرغ مادر - سال96

4- پروانه ها و مجوزها - مرغداري گوشتي - سال 96

5- پروانه ها و محوزهاي صنايع تبديلي و غذايي - سال96

6- تعداد بهره برداريهاي استان- سرشماري 93

7- تعداد دام و واحد دامي - سال 96

8- تعداد زنبورستانها - سال 96

9- تعداد طيور- سال 96

10- تعداد ماشينهاي كشاورزي - سال 96

11- توليدات دام و طيور - سال 96

12- سيماي عمومي و كشاورزي

13- كارخانجات شاليكوبي - سال 96

14- گزيده اطلاعات سرشماري عمومي كشاورزي سال 1393