• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28
مراسم روز جهانی خاک 1400

مراسم روز جهانی خاک 1400

(Regarding the celebration of world soil day , ceremony with participation of more than 50 people and lectures by experts university professors)

 

1. Correspondence with university and research institutes and invite all

soil – related organizations and departments in order to inform the celebrations of world soil day on (21st.dec) (2021), and management of soil and water as the authorized – representative organization.

2. Organizing two coordination sessions with all factors related to holding a conference to commemorate world soil day.

3. Coordinating and corresponding with institute of biotechnology and key organizational units, including with the management agricultural extension and public relations in order the hold and in form the conference news with executive departments.

4. Preparation of cultural package including agricultural appearance, capabilities and functions agricultural jahad organization of Gilan.

5. Planning and conducting 4 lectures by experts of the Rice research institute organization , member of the soil department of agriculture faculty  of Gilan university , expert management of the general department of natural resource and watershed on the slogan of this years (2021) world soil day, halt soil- salinization, boost soil productivity in Barakat network of agricultural studio.

6. Invite experts to speak at the event with following titles:

A: “soil what we inherited, what we did” by Dr. Nasser Davatgar rice chancellor for research, soil and water research institute.

B: “Preventing soil erosion with river engineering approach” by Dr. Asan bagh erzadeh, esteemed director of river engineering of Guilan regional water company.

C: “Study of the nutritional status of alive groves, by Dr Ali Mahboub Khomami, member of the agricultural research and training center and natural resources faculty of Gilan province.

 

(pictures related to the celebration of world soil day are attached)

ترجمه متن : 

با احترام در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک با شرکت بیش از 50 نفر از سخنرانها و اساتید دانشگاه ها:

1.            مکاتبه با دانشگاه ها،موسسات تحقیقاتی،سازمانها و ادارات به منظور شرکت در مراسم روز جهانی خاک 21 دسامبر 2021 و معرفی مدیریت آب و خاک به عنوان نماینده تامالاختیار سازمان.

2.            تشکیل دو جلسه هماهنگی با کلیه عوامل مرتبط با برگزاری همایش مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک.

3.            هماهنگی و مکاتبه با موسسه بیوتکنولوژی و بخشهای محوری سازمانی از جمله مدیریت ترویج کشاورزی و روابط عمومی به منظور برگزاری و اطلاعرسانی اخبار همایش با بخشهای اجرایی و در اختیار گذاشتن سالن همایش.

4.            تهیه بسته فرهنگی شامل سیمای کشاورزی،توانمندی،اقدامات وعملکردهای سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان.

5.            برنامهریزی و انجام چهار سخنرانی توسط کارشناسان سازمان،موسسه تحقیقات برنج کشور،عضو هیئتعلمی گروه خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان و کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در مورد شعارامسال روز جهانی خاک "جلوگیری از شوری خاک و افزایش بهره وری خاک" در شبکه برکت استودیو کشاورزی استان.

6.            دعوت از صاحب نظران به منظور ارائه سخنرانی با عناوین زیر:

الف: "خاک،آنچه وارثش گشتیم،آنچه ما کردیم" توسط جناب آقای ناصر دوانگر،معاون محترم پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور.

ب: "جلوگیری از فرسایش خاک با رویکرد مهندسی رودخانه" توسط آقای دکتر آسان باقرزاده،مدیر محترم مهندسی رودخانه شرکت سهامی آب منطقهای استان گیلان.

ج: "بررسی وضعیت تغذیهای باغات زیتون" توسط آقای دکترعلی محبوب خمامی،عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان.