• امروز: 1401/02/27
  • آخرین بروزرسانی: 1401/02/26
فهرست اراضی قابل جایگزینی

فهرست اراضی قابل جایگزینی

فهرست پرونده های فسخ قرارداد شده در اراضی ملی واگذاری،  مطابق با مصوبه جلسه "ستاد حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی استان" مستقر در استانداری.

لینک اصلاحیه 7 بهمن 1400

لینک فهرست پرونده ها

مدارک عمومی و اختصاصی

نظرات