• امروز: 1400/10/27
  • آخرین بروزرسانی: 1400/10/21

توجه به نکات توصیه ای موجب کاهش مصرب آب در اراضی

مدیرجهادکشاورزی املش گفت: کشاورزان نکات ضروری برای کاهش مصرف آب دراراضی شالیزاری رارعایت کنند

گفت:مصرف بموقع علف کش جهت کنترل علفهای هرز که موجب کاهش رشداین علف ها میشود،انجام بیمه برای دریافت خسارت بلایای طبیعی،توجه به کیفیت آب ودرجه حرارت دراستفاده ازآب چاه برای آبیاری،آبیاری تدریجی درصورت پایین بودن درجه حرارت باآب چاه،مصرف مرحله ای کوددرشرایط کم آبی جهت جلوگیری ازخسارت ناشی ازکود،استفاده ازحشره کشهای گرانول یاطعمه های مسموم برای مبارزه باتراکم آبدوزدک درشرایط کم آبی،استفاده ازارقام زودرس به کاهش مصرف آب بدلیل کوتاه شدن طول دوره رشد ازنکات ضروری درکاهش مصرف آب شالیزاری هستند.مهندس صفری یکی ازمدیریت های لازم درشرایط کم آبی رانشاء کاری برنج بافاصله کم برای تسریع وتکمیل پوشش گیاهی وجلوگیری ازتبخیرآب ازسطح خاک وکاهش رشدعلفهای هرزاعلام کردوافزود:درشرایط کم آبی بهتراست ازکودازته باخاک خوب مخلوط تاازتبخیرآن جلوگیری شود.وی بااشاره به اینکه یکی ازعلایم واردشدن تنش خشکی به گیاه برنج زاویه دارشدن ازوسط ولوله ای شدن برگها ونیزخشک شدن نوک برگی است که دراین صورت گیاه قبل ازلوله ای شدن بایستی آب دریافت کند بیان کرد:لایروبی بموقع کانالهای آبیاری باعث تسهیل درانتقال آب وکاهش تلفات ناشی ازانتقال میشود.مدیرجهادکشاورزی املش بابیان اینکه درصورت آبیاری درزمان گلدهی،ازآب با کیفیت بهتراستفاده شوداذعان کرد:کرتها بایستی طوری ساخته شوندکه درزمان بارندگی ذخیره آب رادرکرت داشته باشند.صفری درپایان خاطرنشان ساخت:استفاده ازکودهای دامی قبل ازآماده سازی زمین باتوجه به حفظ رطوبت،خسارت ناشی ازخشکسالی راکاهش میدهد