• امروز: 1400/01/26
  • آخرین بروزرسانی: 1400/01/26
سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

سازمان جهاد کشاورزی در نظر دارد املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

 

آگهی مزایده عمومی

سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در نظر دارد در اجرای جزء (3) بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1399 املاک مازاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت و از طریق مزایده عمومی به شرح جدول زیر به فروش برساند.

 

ردیف

 

شهرستان

نوع ملک

مساحت ملک

(متر مربع)

 

آدرس

قیمت

کارشناسی (ریال)

مبلغ 5% تضمین

شرکت در

مزایده (ریال)

1

رشت

زمین زراعی

(شالیزار)

10/41456

متر مربع

لشت نشاء-فخر آباد-

 روستای چالکش

000/490/310/37

500/524/865/1

 

شرکت کنندگان می بایست مبلغ تعیین شده شرکت در مزایده را به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی تهیه و پرداخت نموده و سپس به صورت پاکت بسته و مهر شده ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺎه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 9 ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و رﺳﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﮏ ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ ﭼﮏ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

- اﺧﺮﯾﻦ  ﻣﻬﻠﺖ  اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در سامانه تدارکات الکترونیک دولت: ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ ۱۳ روز پنج ﺷﻨﺒﻪ  ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ .

- زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات: ﺳﺎﻋﺖ 10 ﺻﺒﺢ روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﮐﺮﯾﻢ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي.

- اﻋﺘﺒﺎرﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺎه ﭘﺲ ازﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺒﻠﻎ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره 4052042007535835 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻮه ﺳﭙﺮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰي وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

- ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰايده ، برای اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ اراﺋﻪ فتوﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ­­­ﻫﺎ ، اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

* ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

* ﺣﻀﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﭘﺎﮐﺎت ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

                                                                                                     

   ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

 

رﺷﺖ : ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ  ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ) ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ 1479   ﺗﻠﻔﻦ : 17 3220018   دور ﻧﮕﺎر : 3220111

www.jkgc.ir : وب سایت jkgc@agri-jahad.ir    : پست الکترونیک