• امروز: 1399/12/10
  • آخرین بروزرسانی: 1399/12/09

اجرای عملیات حمام ضدکنه دردامداریهای املش

 مدیرجهادکشاورزی املش ازانجام عملیات حمام ضدکنه درشهرستان املش خبرداد

به گزارش روابط عمومی سازمان؛ مهندس صفری با بیان اینکه هرساله بمنظورجلوگیری ازآلودگی بدن دام با انگلهای خارجی واحتمال وقوع بیماریهای مختلف دام که مشترک بین انسان ودام است حمام ضدکنه اجرایی میشود افزود:  مساله بهداشت  یکی ازموضوعات بسیارمهم درپرورش دام است که اجرای عملیات حمام ضدکنه باهدف حفظ بهداشت دربین دامها صورت میگیرد.

وی بااشاره به برخی مزایای اجرای این عملیات ادامه داد:حمام بهداشتی یاضدکنه که برای دام انجام میشود ازخسارات سنگین وگاهی جبران ناپذیرجلوگیری میکند

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان