• امروز: 1399/07/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/07/07

مدیر بودجه

نام : محمد نباتی نساز      

 

سمت :  سرپرست  مدیریت  امور برنامه و بودجه

 

 

شماره تلفن :  33323849

 

ایمیل سازمانی :

mod.boodjeh@jkgc.ir