• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

مدیر بودجه

نام : حسن پورمحمدی    

سمت :    مدیر امور برنامه و بودجه

شماره تلفن :  33323849

میزان تحصیلات: فوق لیسانس زراعت

سابقه کاری: 29 سال

ایمیل سازمانی :

mod.boodjeh@jkgc.ir