• امروز: 1399/07/09
  • آخرین بروزرسانی: 1399/07/07

آئین نامه ها و بخشنامه های سازمان

آئین نامه و بخشنامه های قسمت های مختلف سازمان


 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

مدیریت امور برنامه و بودجه

مدیریت امور سرمایه گذاری

اداره آمار و فناوری اطلاعات

اداره مدیریت بحران و مخاطرات بخش کشاورزی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

مدیریت امور اداری

مدیریت امور مالی

اداره امور ایثارگران

اداره  پیمان و قراردادها

اداره امور حقوقی

گروه نوسازی و تحول اداری

هیات رسیدگی به تخلفان اداری

مدیریت رفاه و پشتیبانی

معاونت بهبود تولیدات گیاهی

 

مدیریت امور باغبانی

مدیریت امور زراعت

مدیریت حفظ نباتات

اداره مکانیزاسیون

معاونت تولیدات دامی

مدیریت امور دام

مدیریت  امور طیور

 مدیریت ها

مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی

مدیریت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدیریت امور اراضی

مدیریت ترویج و نظام بهره برداری

مدیریت توسعه بازرگانی

مدیریت حراست

مدیریت صنایع کشاورزی

هسته گزینش