• امروز: 1399/08/03
  • آخرین بروزرسانی: 1399/08/03

آمار و اطلاعات

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال 1396  بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :


1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواري - سال 96

2- پروانه ها و مجوزها - گاوداري - سال 96

3- پروانه ها و مجوزها - مرغ مادر - سال96

4- پروانه ها و مجوزها - مرغداري گوشتي - سال 96

5- پروانه ها و محوزهاي صنايع تبديلي و غذايي - سال96

6- تعداد بهره برداريهاي استان- سرشماري 93

7- تعداد دام و واحد دامي - سال 96

8- تعداد زنبورستانها - سال 96

9- تعداد طيور- سال 96

10- تعداد ماشينهاي كشاورزي - سال 96

11- توليدات دام و طيور - سال 96

12- سيماي عمومي و كشاورزي

13- كارخانجات شاليكوبي - سال 96

14- گزيده اطلاعات سرشماري عمومي كشاورزي سال 1393

جهت  رویت  اطلاعات آماری سال 1397  بر روی متن  مربوطه  کلیک  نمایید :

 

1- پروانه ها و مجوزها - بره پرواری - سال 97

2-  پروانه ها و مجوزها - مرغ گوشتی - سال 97

3- پروانه ها و مجوزها -مرغ مادر - سال 97

4- پروانه ها و مجوزها - گاوداری - سال 97

5-تعداد دام و واحد دامی - سال 97

6- تعداد طیور - سال 97

7-تولیدات دام و طیور - سال  97

8- جواز تاسیس و بهره برداری صنایع تبدیلی و غذایی - سال 97

9- زنبورستانهای استان  - سال 97

10- سطح تجهیز و نوسازی اراضی استان - سال 97

11- سطح زیر کشت و تولید برخی از محصولات سالانه بر حسب شهرستان - سال 97

12- سطح زیر کشت و مقدار تولید برخی از نباتات صنعتی - سال 97

13- سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی اصلی سالانه ( به استثنای نباتات صنعتی )- سال 97

14- کارخانجات شالیکوبی - سال 97

15- ماشینهای کشاورزی - سال 97

16-متغیرهای اقتصادی  بخش کشاورزی استان

17- متوسط هزینه تولید محصولات کشاورزی - سال 97

18- مقدار تولید و سطح زیر کشت محصولات زراعی به تفکیک نوع محصول - سال 97