• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

گزارش سالنامه اماري ترويج.سال98

گزارش سالنامه اماري ترويج.سال98

 

وضعیت تعداد تعاونیها و تشکلها و مرکز جهاد کشاورزی تا سال 1398
سایر تشکلهای تولیدی مراکز جهاد کشاورزی   شرکت تعاونی تولید روستایی شهرستان رديف
تعاونی زنان روستایی شرکت خدمات مشاوره ای و فنی و مهندسی
1 3 2 1 آستارا 1
2 4 4 6 آستانه 2
0 5 3 . املش 3
4 2 1 . انزلي 4
0 8 4 2 تالش 5
7 15 8 7 رشت 6
0 4 3 4 رضوانشهر 7
1 5 6 . رودبار 8
2 10 6 4 رودسر 9
0 4 4 2 سياهكل 10
1 4 3 4 شفت 11
0 7 6 8 صومعه سرا 12
1 4 5 3 فومن 13
1 7 3 8 لاهيجان 14
0 6 4 2 لنگرود 15
0 3 1 2 ماسال 16
20 91 63 53 جمع كل استان
           
لازم به ذکر می باشد تعاونی های تولید روستایی و تعاونی زنان روستایی در حوزه فعالیت این مدیریت نبوده و اطلاعات لازم با هماهنگی بخش های مربوطه دریافت گردیده است.