• امروز: 1401/11/08
  • آخرین بروزرسانی: 1401/11/07

اداره آموزش بهره برداران

نام و نام خانوادگی  : شاپور رمضان‏زاده      

 

سمت : رئیس اداره آموزش بهره‏ برداران

 

مدرک تحصیلی :  کارشناسی زراعت

 

شماره تلفن :  33334076

 

 

شرح وظایف  اداره   :

1-برنامه ریزی دوره های آموزش مهارتی مدت دارربا هدف توسعه كمي وكيفي فعاليتهاي موردنظر در سطح روستاهای استان وتلاش در جهت ايجاد ارتباط مستمر بامولدین بخش كشاورزي. 

 

2-مشاركت در فرآيند نيازسنجي  پروژه ها وپيشنهاد طرح های ساليانه براي اجرا از محل اعتبارات متمركز مديريت وسايرمنابع اعتباري وارايه آناليزاعتبارات مورد نياز  دوره های آموزش مهارتی.

 

3-نظارت برحسن اجراي دوره ها ی مهارتی وفنی وحرفه ای در سطح استان وارزيابي عملكردبراساس دستورالعمل هاي ابلاغي وارايه گزارش دوره های آموزش مهارتی به مبادی ذیربط.

 

4-بازدید وارزیابی پایانی مشترک با مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان دوره های آموزش مهارتی و بررسی گواهینامه های پایان دوره وتایید نهایی گواهینامه های مهارتی صادرشده.

 

5-ایجادهماهنگی وتعامل لازم با مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گیلان ، نهضت سوادآموزی استان ، درجهت توسعه همکاریهای آموزشی برای بهره برداران بخش کشاورزی وبهره گیری از امکانات وتجهیزات  وتوانمندیهای فنی ومهندسی و...دومحموعه برای بهبود وضعیت موجود.