• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

مدیر فومن

نام :  جهانبخش علیپور                                               

سمت : سرپرست مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فومن

شماره تماس :  31736193  -  31722292   - 31736191

سطح تحصیلات: 

سابقه کاری مدیر: 

ایمیل سازمانی :

mod.fooman@jkgc.ir