• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

شرح وظایف گروه نوسازی و تحول اداری

 

شرح وظايف گروه نوسازی و تحول اداری:

 

انجام بررسيهاي لازم به منظور بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني و ارائه پيشنهادهاي لازم به معاون توسعه مديريت و منابع انساني و كميسيون تحول اداري سازمان.

 

انجام اقدامات لازم در خصوص استقرار مديريت فرآيندها و رفع نارسائيها و مشكلات مربوط به تجزيه و تحليل سيستم ها و فرآيند هاي انجام كار در سازمان.

 

برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم در جهت تامين و بر گزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز كاركنان سازمان در چارچوب سر فصل هاي تعيين شده.

 

انجام اقدامات لازم در جهت استقرار مديريت كيفيت در سازمان و ارائه الگوهاي مناسب مديريت كيفيت براي واحدهاي مختلف.

 

برنامه ريزي ، نظارت و راهبري طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع در سطح سازمان.

 

انجام امور دبير خانه كميسيون تحول اداري سازمان و ارائه برنامه  جامع تحول اداري بر منباي پيشنهادي دريافتي از كميته هاي تخصصي زير نظر كميسيون تحول اداري و برآورد و پيشنهاد بودجه و اعتبارات لازم.

 

انجام مطالعات و بررسيهاي لازم به منظور استقرار چرخه مديريت بهره وري

( موضوع تصويب نامه شماره 22910/ت 8070 مورخ 2/3/79 هيات محترم وزيران )در سطح سازمان و ارزيابي مستمر چگونگي و عملكرد چرخه و ارائه راه حلهاي اصلاحي.