• امروز: 1403/04/30
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

شرح وظایف امور حقوقی

  •   دفاع از پرونده های کیفری و حقوقی علیه سازمان در محاکمه های عمومی و کیفری و دیوان عدالت اداری
  • تنظیم و طرح و دعاوی سازمان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  •   نظارت بر اجرای قوانین و مقررات

  •   دبیر کمیسیون مستند سازی سازمان
  •   دبیر ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها

  •   ارائه مشاوره  حقوقی به همکاران شاغل بازنشسته