• امروز: 1403/04/30
 • آخرین بروزرسانی: 1403/04/28

شرح وظایف مدیریت مالی

 

شرح وظايف سازماني :

 

 • برنامه ريزي در جهت جذب نيروي انساني مورد نياز سازمان در چهارچوب مجوز قانوني

 

 • انجام كليه امور پرسنلي كاركنان شامل ترفيعات ، تغييرات طبقه و رتبه ، نقل و انتقال ،مرخصي و ....

 

 • تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات پرسنلي كليه كاركنان شاغل و بازنشسته

 

 • اجراي دقيق برنامه ارزشيابي كاركنان و ارائه نتايج گزارشات تحليلي

 

 • تكميل سوابق بيمه اي و انجام امور مربوط به بازنشستگي كاركنان

 

 • ارائه خدمات بيمه ايي ، ورزشي ، رفاهي و ... به كاركنان و بازنشستگان

 

 • تامين ، تجهيز ، نگهداري ، تعمير ساختمان ها ، تاسيسات و ابنيه سازمان

 

 • برنامه ريزي در جهت ارائه خدمات خودرويي به كليه واحد هاي سازمان

 

 • برنامه ريزي به منظور انجام نظافت و تامين بهداشت عمومي اماكن اداري

 

 • برنامه ريزي و ارائه خدمات پذيرايي به كاركنان ، جلسات ، سمينارها و ...

 

 • برنامه ريزي براي فروش و واگذاري اموال مازاد با هماهنگي امور مالي

 

 • برنامه ريزي به منظور ارائه خدمات رفاهي ، خوابگاهي و ...