• امروز: 1403/04/25
  • آخرین بروزرسانی: 1403/04/24

شرح وظایف مدیریت آب و خاک

اهداف مدیریت آب وخاک وامور فنی مهندسی استان :


-اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه مدیریت عرصه ها ومنابع آب وخاکی کشاورزی مناطق مختلف استان وتعیین اهداف وبرنامه ها.


-اجرای کلیه مقررات ودستورالعمل های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تامین ،توزیع وبهره برداری از منابع آب کشاورزی وتاسیسات آبی مربوطه


-بررسی واولویت بندی اراضی کشاورزی جهت انجام عملیات اصلاح ونوسازی خاک ،تسطیح اراضی،زهکشی،شوری زدائی،احیاء،یکپارچه سازی،آماده سازی،عملیات ضد فرسایش،وجاده های بین مزارع،آبرسانی،احیاءقنوات واستقرارسیستم های آبیاری


-بررسی وتعیین پیمانکاران جهت پیشبرد فعالیتهای اجرایی بخش آب وخاک کشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه در استان وعقد قراردادهای مربوطه


-نظارت مستمر به فعالیت های پیمانکاران بخش غیر دولتی در اجرای طرح ،پروژه های آبی وخاکی وکشاورزی ودامپروری وتاسیسات مربوطه استان واخذ وجمع بندی آمار وگزارشهای مربوطه


-انجام برنامه ریزی واقدامات در خصوص تجهیز وتقویت آزمایشگاه های مستقر در بخش های مختلف استان