• امروز: 1401/05/17
  • آخرین بروزرسانی: 1401/05/29

شرح وظایف مدیریت تنظیم بازار کشاورزی

شرح وظایف اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی:

الف:برنامه ریزی لازم جهت ساماندهی بازار مححولات کشاورزی

 1- پیگیری لازم جهت تععین هزینه های تولید و اعلام نرخ پیشنهادی خرید تضمینی
 2 - هماهنگی لازم با سازمان تعاونی روستایی جهت خرید تضمینی
 3- پیگیری لازم جهت خرید توافقی محصولات کشاورزی
 4- جمع بندی قیمت محصولات کشاورزی بصورت ماهانه
 5- پیگیری مسائل مربوط به قیمت محصولات از طریق سازمان بازرگانی

ب: ایجاد تعامل و هماهنگی با سازمان بازرگانی

 1- عضو کارگروه نظارت و کنترل تنظیم بازار استان و شرکت در جلسات بصورت هفتگی
 2-عضو کارگروه تععین نرخ قیمت میوه و تره بار و شرکت در جلسات بصورت هفتگی
 3-عضو کارگروه توسعه تجارت و پیگیری طرح های توسعه تجارت خارجی سازمان
 4-شرکت در جلسات متفرقه سازمان بازرگانی
 5- پیگیری و پاسخ به کلیه مکاتبات سازمان بازرگانی از طریق بخش های تخصصی سازمان

         

ج:پیگیری بیمه محصولات کشاورزی:
 1- تشکیل جلسات ستاد بیمه استان بصورت ماهانه و پیگیری مصوبات آن
 2- تعریف بیمه به عنوان یکی از اولویتهای اصلی سازمان
 3- پیگیری مسائل و مشکلات کار گزاران در سطح استان
 4- پیگیری مسائل و مشکلات کمیته های اجرائی بیمه در شهرستانها
 5- ایجاد تعامل و همکاری با صندوق بیمه استان

   د:هدفمند کردن یارانه ها

        
 1- پیگیری کلیه مکاتبات در خصوص هدفمند کردن یارانه ها
 2-پیگیری جهت تهیه برش استانی هدفمند کردن یارانه در بخش کشاورزی