• امروز: 1400/02/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه های فنی زراعت برنج

توصیه شماره ۳: جوانه دار نمودن بذر (خزانه گیری – جوانه دار بذر)

مهندس اکبرزاده؛ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی گیلان به کشاورزان عزیز توصیه کرد:

بذر برای جوانه زدن مجموعاً نیاز به ۱۰۰ درجه سانتی­گراد حرارت دارد، که باید در مدت زمان ۲ تا ۳ روز دریافت کند. به همین منظور باید روی بذر پوشش مناسب قرار داده یا اینکه در گرمخانه نگهداری تا گرمای مناسب تامین گردد.

وی افزود: درجه حرارت مناسب برای جوانه زنی ۳۵-۳۰ درجه سانتیگراد بوده و در دمای ۴۱ درجه سانتیگراد عمل جوانه زنی متوقف می شود.

برای بهتر جوانه زدن بذر ضرورت دارد، که در داخل هر کیسه ۶۰ کیلویی حدود ۳۰-۲۰ کیلوگرم بذر ریخته شده تا جابجایی درون کیسه به راحتی صورت گیرد.

روزی دوبار آب ولرم (کمتر از ۳۷ درجه سانتی­گراد) بر روی کیسه ها پاشیده و به آهستگی کیسه ها را حرکت داده تا باعث تامین اکسیژن و تامین گرمای یکنواخت برای بذور گردد.

مهندس اکبرزاده ادامه داد: بذرها پس از ۴-۳ روز جوانه دار شده و آماده بذرپاشی می گردند.

طول مناسب جوانه های ریشه (ریشه چه) در این هنگام باید حدود ۲-۱ میلیمتر باشند.

نکته: آغشته نمودن بذور با محلول حاوی کود بیولوژیک (باکتری هایی مانند ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و ...) قبل از انتقال به خزانه توصیه می گردد.

این باکتری ها به عنوان محرکهای رشد به وسیله مکانیسم های مختلف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم رشد گیاهان را افزایش می دهند.


روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان