• امروز: 1400/02/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
اولین نشا دستی در شهرستان املش

اولین نشا دستی در شهرستان املش

مدیرجهادکشاورزی املش ازانجام اولین نشاء دستی برنج در شهرستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛  صفری با بیان اینکه اولین نشاء دستی برنج ازنوع رقم هاشمی درسطح۰/۸ هکتارتوسط کشاورزپیشرو درروستای نرکه انجام شد ادامه داد:اغلب کشت برنج املش ازنوع رقم هاشمی است وگونه های علی کاظمی، طارم طلایی، جمشیدجو، گیلانه، آنام و...نیزکشت میشود.

وی اظهارداشت:۵ هزارشالیکاردرشالیزارهای این شهرستان فعالیت میکنند وشهرستان املش ۳۵۰۰ هکتاراراضی شالیزاری دارد  وتاکنون بیش از۹۰ درصد شالیزارهای شهرستان شخم اولیه خورده وبیش از۷۰ درصد خزانه برنج توسط بهره برداران احداث شده ودرسال قبل ۱۴ هزار تن شلتوک برداشت و۸۴۰۰ تن برنج سفید استحصال گردید.

مدیرجهادکشاورزی املش با تاکید بر اینکه توصیه میکندهمه کشاورزان  با توجه به وضعیت آب وهوای شهرستان وتغییرات دمایی دربرخی روزها،عملیات نشاء کاری رابراساس تقویم زراعی تهیه شده توسط سازمان جهاد کشاورزی بصورت مکانیزه انجام دهند تا میزان خطرپذیری تولید به حداقل برسد افزود:براساس تقویم زراعی برنج، نشاء کاری ازپنجم اردیبهشت ماه به بعد توصیه شده است.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان