• امروز: 1399/03/05
  • آخرین بروزرسانی: 1399/03/03
سامانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جهت ثبت اطلاعات مردم برای غربالگری  ویروس کرونا

سامانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی جهت ثبت اطلاعات مردم برای غربالگری ویروس کرونا

کلیه دستورالعملها  و راهنماییها در کنترل و مقابله با همه گیری ویروس کرونا در لینک  دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به آدرس زیر  در دسترس می باشد

 

به جهت پوشش کامل و به منظور پیشگیری ، شناسایی و مراقبت افراد جامعه در مقابل بیماری کرونا 

 

https://salamat.gov.ir