• امروز: 1399/01/13
  • آخرین بروزرسانی: 1399/01/12
زمان‌بندی مشخص در کودهی موجب افزایش اثربخشی در کیفیت برنج است

زمان‌بندی مشخص در کودهی موجب افزایش اثربخشی در کیفیت برنج است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کود دهی در زمان‌بندی مشخص موجب افزایش کیفیت و اثرگذاری بهتر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان؛مهندس الماسی با تأکید بر استفاده به‌موقع از کودها برای اثربخشی بهتر ادامه داد: شالی‌کاران به‌منظور استفاده صحیح از کود اوره بایستی آن را به‌صورت تقسیطی انجام دهند به همین منظور در ارقام بومی ۱۳۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم کود اوره و در ارقام اصلاح‌شده پر محصول ۱۷۵ الی ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره در هکتار تهیه و در سه مرحله قبل از نشا پس از شروع پنجه دهی و قبل از خوشه‌دهی استفاده کنند.

وی از شالی‌کاران عزیز خواست تا تعداد دفعات کود دهی را به چهار نوبت افزایش داده و یک مرحله را پس از خوشه‌دهی (شیری بودن) انجام دهند افزود: کشاورزانی که پس از برنج اقدام به کشت کلزا و غلات پاییزه می‌کنند نسبت به تهیه کود اوره یا سولفات آمونیوم برای کود مرحله سرک اقدام کنند، به همین منظور استفاده از کود اوره یک‌صد کیلوگرم و یا ۲۰۰ کیلو سولفات آمونیوم در هکتار مصرف شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی توصیه کرد: کشاورزان در زمان شخم اول نسبت به مصرف کودهای فسفاته اقدام کرده و به همین منظور کود فسفات تریپل در هر هکتار ۵۰ تا ۷۵ کیلو، کود سوپر فسفات ساده ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو در هکتار مصرف شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شالی‌کاران عزیز می‌توانند با تهیه کود پتاس از نوع سولفات پتاسیم یا کلرور پتاسیم نسبت به تأمین نیاز گیاه به پتاسیم اقدام کرده و برای این منظور می‌توان سولفات پتاسیم را به میزان ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار قبل از نشاء استفاده کنند و یا در صورت استفاده از کلر پتاسیم آن را در دو مرحله قبل از نشاء و در زمان سرک اول استفاده کنند‌.

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی گیلان