• امروز: 1399/05/21
  • آخرین بروزرسانی: 1399/05/21
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی گیلان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی گیلان

جهت رویت آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه ( نوبت اول ) شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی گیلان بر روی متن کلیک نمائید

 

                          آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه             تاریخ انتشار: 16/07/1398

(نوبت اول)

 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد گیلان راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 16/08/1398 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان تشکیل می گردد.

از عموم اعضای محترم شرکت دعوت میگردد راس ساعت مقرر جهت رسیدگی به دستورات جلسه حضور بهمرسانند.

توجه:

هریک از اعضای شرکت می توانند استفاده از حق رای خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار از میان اعضا یا خارج از اعضا واگذار نماید. لیکن هیچ کس نمی تواند علاوه بر رای خود بیش از 3 رای با وکالت داشته باشد. غیر عضو تنها می تواند از یک عضو وکالت داشته باشد.

داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسی شرکت می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی جهت تکمیل فرم داوطلبی عضویت در هیات بازرسی شرکت تعاونی به آدرس سازمان جهاد کشاورزی استان، دفتر تعاونی، مراجعه و ثبت نام نمایند.

داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسی باید واجد شرایط زیر باشند: ( ماده 35 اساسنامه)

الف : شرایط عمومی

1-  ایمان و تعهد به اسلام (درتعاونیهای متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده درقانون اساسی شرط وثاقت و امانت).

2 – نداشتن منع قانونی و محجور بودن

3 -  عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.

4 - عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر.

شرایط اختصاصی:

اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و بازرسان تعاونی علاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اختصاصی زیر باشند:

1 - دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی.

2 ـ دارا بودن حداقل 3 سال تجربه موثر و یا تحصیلات دانشگاهی مرتبط برای اکثریت اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

دستور جلسه:

1 گزارش کتبی هیات مدیره و بازرس شرکت در خصوص عملکرد و وضعیت شرکت

2 طرح و تصویب صورتهای مالی سال 1397

3 - اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه پیشنهادی سال مالی 98

4 انتخاب بازرسان برای دوره مالی جدید(سال 1398).

5 تعیین خط مشی آینده شرکت و سایر موارد.

شایان ذکر است که در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضا در مجمع مورخ 02/08/98 ، مجمع عمومی نوبت دوم راس ساعت 9 صبح روز چهار شنبه مورخ 06/09/98 در همان مکان تشکیل می گردد.

فرم ثبت نام داوطلبان  بازرسی و وکالتنامه از طریق سایت شرکت سازمان به آدرسwww.jkgc.ir  قابل دریافت و چاپ می باشد.

 

هیات مدیره تعاونی مصرف کارکنان جهاد کشاورزی گیلان

 

فرم ثبت نام داوطلبان سمت هیات مدیره و بازرسی تعاونی ها و اتاق تعاون

 

اینجانب                                                    با مشخصات ذیل کاندیدای عضویت در سمت                      

شرکت تعاونی مصرف کارکنان جهاد گیلان می باشم.

نام                                          نام خانوادگی                                       شماره ملی

شماره شناسنامه               محل صدور                     نام پدر                تاریخ تولد               وضعیت تاهل

وضعیت نظام وظیفه عمومی:                    تابعیت:                   دین:                          مذهب:

سابقه عضویت در تعاونی :                                             شماره عضویت :

آدرس محل کار:                                                                                    شماره تلفن محل کار:

آدرس محل سکونت:                                                                            شماره تلفن محل سکونت:

میزان تحصیلات:                                                           رشته تحصیلی:

سابقه مدیریتی:

تجربه فنی و تخصصی:

 

Ÿ سابقه محکومیت در دادگاه های اجرای اصل 49 قانون اساسی             ندارم ۝                 دارم ۝

Ÿ سابقه محکومیت کیفری ناشی از جعل اسناد، ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ارتکاب جرائم
بر ضد امنیت کشور                       ندارم ۝
               دارم ۝

اینجانب با امضاء ذیل این ورقه صحت مطالب بالا را تایید نموده و به وزارت تعاون اختیار می دهم، در صورت احراز خلاف مستدل و یا مستند هریک از موارد فوق مراتب استعفای غیر قابل انصراف اینجانب را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید.

 

نام و نام خانوادگی :                                                             محل امضاء                          تاریخ:

 

 

* فتوکپی شناسنامه ،کارت ملی و یک قطعه عکس ضمیمه درخواست گردد.

 

اعلام نظر هیات مدیره تعاونی در خصوص داوطلب:

 

 

 

 

 

امضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت تعاونی:

 

1-                                                           2 -                                                      3 -

 

 

وکالتنامه مخصوص شرکت در مجامع عمومی عادی و فوق العاده

 

 

ماده 102 قانون تجارت:

در کلیه مجامع عمومی حضور وکیــــل یا قائم مقام قـــانونی صــاحب سهـم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیــت حقـــوقــی به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منـــزله حضـــور خــود صـاحب سهـــم اســت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینجانب                                 فرزند              به شناسنامه شماره  

و شماره ملی                             به استناد ماده 102 قانون تجارت به
آقای/خانم                          فرزند           به شناسنامه شماره                و شماره ملی                             وکالت می دهم، به جای اینجانب در مجمع عمومی عادی/ فوق العاده مورخ     /     /1398 شرکت نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.

 

 امضاء وکیل                                 امضاء صاحب سهام یا موکل

 

 

 

 

* مشخصات وکیل و موکل با اسناد مرتبط تطبیق داده شده و مورد تایید می باشد.

 

                                   

                                                                        امضاء کنترل کننده