• امروز: 1399/05/21
  • آخرین بروزرسانی: 1399/05/21
شهرستاننام کشتارگاهنام مالکظرفیت _پروانه بهره برداری (قطعه در ساعت)میزان بسته بندیظرفیت _سردخانه_(تن)ظرفیت _تونل انجماد(تن)دستگاه های_ تخلیه شکمچلینگ رومدرجه بندیقطعه بندیبسته بندیتبدیل_ ضایعاتتخلیه _فاضلابآدرس و شماره تماس
آستانه اشرفیهکیسمگراکویی20002000500500داردداردنداردداردداردداردداردآستانه -کیسم -0142522096
رشتسفیدرودسفیدرود20002000300300داردداردنداردداردداردداردداردرشت- میدان گیل - 7-666075-0131
صومعه سراپرندک خزرمنصف22002200داردداردنداردداردداردداردصومعه سرا-شیخ محله
صومعه سراگیلان کشتارپور صفار و شرکا40004000500500داردداردنداردداردداردداردصومعه سرا-ضیابر-
رشتتعاونی مرغدارانتعاونی رشت20002000داردداردنداردداردداردداردرشت- لشت نشاء - 5592890-0131
سیاهکلپرسفیدکریم نوید20002000300500داردداردنداردداردداردداردسیاهکل- جاده کانال-
رودبارسمین مرغرسولی8000داردداردداردداردداردداردداردلوشان-
رشتمروارید صومعهغلامی600010000داردداردداردداردداردداردداردرشت، پیربازار
رشتنمونه گیلانداردکیلومتر5 جاده سراوان به فومن- روبروی مجتمع فولاد- کدپستی4337146879-تلفن:3383771الی9
لنگروددام و دیلم صنعت شرقمعادی پور رودسری و رامون رحیمی پورداردداردکیلومتر 3 لنگرود،قریه کیاکلایه
تالشمجتمع صنعتی دام سالمداردتالش- کیلومتر 5 اسالم- بالاده- کدپستی4371165959 تلفن:01824464727و4787و2163