• امروز: 1399/05/21
  • آخرین بروزرسانی: 1399/05/21
محدوده محل فعالیتاتحادیه مرکزینوع تشکلنام تشکلآدرسنام و نام خانوادگی نماینده
گیلانانجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران اتحادیهشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلانرشتناصر صدیقی
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام اتحاد گیلانرشت - شهر صنعتی - جنب کارخانه ارد خوشه گیلانآقای رمضان زاد
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام احیاء صنعت کادوس گیلانفومن - جاده ماسوله - شهرک صنعتی سردار جنگل (کوچیچال )فرهاد نیک نهاد
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام املشاملش - روستای حاجی آباداحسان خبازکار
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام خزدانه فومنفومن - جاده ماسوله - شهرک صنعتی سردار جنگل (کوچیچال )محمد رمضان زاد
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام دان وارش گسگرصومعه سرا - شهرک صنعتیمهدی کریمی
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام رودسررودسر - حسبن آبادحسین فرهمند
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام سمام(اصغر عبادی)لنگرود - شلمان کیلومتر 1 جاده املشاصغر عبادی
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام لوشان گیلانلوشان - کیلومتر 5 روبه روی نیروگاهنعمت اله چگینی
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام وحدت رشترشت - کیلومتر جاده تهران - جنب اداره کل استاندارد گیلانناصر صدیقی
رشتشرکت تعاونی تامین نیاز خوراک دام افق زیبای گیلان شرکت تعاونیکارخانه خوارک دام کشت و صنعت گیلانرشت - جاده زیبا کنار - روستای چپر پرد زمانذاکر دشتی