• امروز: 1399/05/21
  • آخرین بروزرسانی: 1399/05/21
نام اتحادیهشماره دفترفکسسمتنام
اتحادیه تعاونی مرغداران33892615 مدیرعاملگیاهی
اتحادیه تعاونی مرغدارانعضوهیئت مدیرهبیابانی
تعاونی مرغداران رشت5592907 33592848 مدیرعاملمحبوبی
انجمن صنفی مرغ گوشتیرئیس هیئت مدیرهاسداله نژاد
انجمن صنفی مرغ گوشتینائب رئیس هیئت مدیرهچینی چیان
انجمن صنفی مرغ گوشتی33500382 دبیرعادلی
اتحادیه زنبورداران استان گیلانمدیرعاملقلی‌زاده