شماره تماس ریاست سازمان
شماره های مستقیم
دفتر ریاست سازمان 33323749
دفتر ریاست سازمان 33311326
فکس 33320008
مسئول امور شهرستانها 33311458
شمار های داخلی
دفتر ریاست سازمان 380
دفتر مسئول امور شهرستانها 384
مسئول امور مجلس 372
شماره تماس مدیریت آب و خاک
شماره مستقیم
دفتر مدیر 33322009
شمار های داخلی
دفتر مدیر 280
معاونت 281
آبیاری و زهکشی 289
تجهیز و نوسازی 290
سامانه های آبیاری 286
کارشناسان انتقال آب 284
کارشناسان تجهیز و نوسازی 287
کارشناسان سامانه های آبیاری 288-285
شماره تماس مدیریت امور اراضی
شماره های مستقیم
دفتر مدیر 33346606
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی 33330362
معاون توسعه و ساماندهی اراضی 33330362
سامانه 131 33345134
شمار های داخلی
دفتر مدیر 214
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی 213
معاون توسعه و ساماندهی اراضی 213
اداره آمار، اطلاعات و برنامه ریزی 212
اداره واگذاری ،توسعه و نظارت بر اراضی 215-216-217
اداره حقوقی و مالکیت اراضی 210
اداره ساماندهی ، تعیین تکلیف اراضی 206
اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی(کاداستر) 273
اداره حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی 209-207
سامانه 131 402
بایگانی 208
شماره تماس معاونت بهبود تولیدات گیاهی
شماره های مستقیم
دفتر مدیر 33344753
فکس 33344763
شمار های داخلی
دفتر مدیر 347
شماره تماس مدیر امور باغبانی
شماره های مستقیم
دفتر مدیر 33344762
دفتر کارشناسان 33344754
شمار های داخلی
دفتر مدیر 344
کارشناسان خانم زراعت وباغبانی 345
کارشناسان باغبانی 336
کارشناسان باغبانی 335
شماره تماس مدیرحفظ نباتات
شماره مستقیم
دفتر مدیر 3331956
شمار های داخلی
دفتر مدیر 422
کارشناسان 423
شماره تماس مدیر امور زراعت
شماره های مستقیم
دفتر معاونت 33344752
کارشناسان 33311328
شمار های داخلی
دفتر مدیر 343
کارشناسان مسئول زراعت 341-339
کارشناسان زراعت 345-346-349
شماره تماس معاونت بهبود تولیدات دامی
شماره های مستقیم
معاونت تولیدات دامی 33346607
معاونت تولیدات دامی 33346608
فکس معاونت تولیدات دامی 33346527
شمار های داخلی
معاونت تولیدات دامی 419
معاونت تولیدات دامی 420
معاونت تولیدات دامی 421
شماره تماس ترویج کشاورزی
شماره مستقیم
دفتر مدیر 33334076
شمار های داخلی
معاون مدیر ترویج 258
آموزش ترویج 254
آموزش زنان روستایی 257
رسانه های آموزشی 255
اداره پشتیبانی و تجهیز شبکه ترویج 259
آموزش بهره برداران 308
شماره تماس معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
شماره های مستقیم
دفتر معاونت 33320110
مدیر بودجه 33323849
مدیر سرمایه گذاری 33328731
اداره مخاطرات کشاورزی 33328731
اداره آمار و فناوری اطلاعات 33329178
شمار های داخلی
دفترمعاونت 353
کارشناسان معاونت 355
دفتر مدیر بودجه 370
کارشناسان بودجه 366-368-352
دفتر مدیر سرمایه گذاری 356
کارشناسان سرمایه گذاری 352-365-367
رئیس اداره مخاطرات کشاورزی 369
کارشناسان مخاطرات کشاورزی 367
رئیس اداره آمار و فناوری اطلاعات 357
فناوری اطلاعات - سایت کامپیوتر 315-318
کارشناسان اداره آمار 354
شماره تماس هسته گزینش
شماره مستقیم
دفتر رنیس 33328001
شمار های داخلی
دفتررئیس 301
مصاحبه 302
تحقیقات 303
شماره تماس نمایندگی ولی فقیه
شماره های مستقیم
دفتر مدیر 33326911
امور روحانیون 33311479
شمار های داخلی
دفتر مدیر 351
کارشناسان 350-340-338
شماره تماس معاونت توسعه مدیریت و منابع
شماره مستقیم
دفتر مدیر 33329476
شمار های داخلی
دفتر معاونت 330
اداره مناقصات 323
رئیس اداره پیمان 331
کارشناسان اداره حقوقی 325
شماره تماس مدیریت امور اداری
شماره مستقیم
دفتر و شماره فکس مدیریت 33324622
شمار های داخلی
دفتر مدیر و معاون 408
رئیس اداره کارگزینی 405
کارشناسان کارگزینی 411
رئیس اداره بازنشستگان 409
ارزیابی 410
کارشناسان 406-407-413
شماره تماس مدیریت مالی
شماره مستقیم
دفتر مدیر 33322640
شمار های داخلی
دفتر مدیر 266
معاون مدیرمالی 279
کارشناسان مالی 265
دریافت و پرداخت 220 - 221
ممیزی 223
اموال 268
حقوق دستمزد 310
دایره قراردادها 225
بیمه تامین اجتماعی 228
شماره تماس مدیریت رفاه و پشتیبانی
شماره مستقیم
دفتر مدیر 33334078
شمار های داخلی
دفتر مدیر 240
معاون مدیر 245
تدارکات 244
مالی پشتیبانی 248
تربیت بدنی 243
کارشناسان بیمه (خانمها) 236 - 237
نقلیه 219
انبار 398
خدمات 246
مخابرات 202 - 203
شماره تماس معاونت توسعه مدیریت و منابع
شماره مستقیم
دفتر مدیر 33329476
شمار داخلی
دفتر مدیر 330