• امروز: 1400/02/23
  • آخرین بروزرسانی: 1400/02/22
پیگیری درخواست واگذاری اراضی ملی
راهنمای سامانه
جهت ثبت درخواست واگذاری اراضی ملی بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
راهنما و دستورالعمل درخواست واگذاری اراضی ملی

براساس ماده 1 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری

تبصره 4 (الحاقي): احداث گلخانه ها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات كشاورزي و كارگاههاي صنايع تكميلي و غذايي در روستاها بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي شود. موارد مذكور ازشمول اين ماده مستثني بوده و با رعايت ضوابط زيست محيطي با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي استانها بلامانع مي باشد.

تبصره 5 (الحاقي): اراضي داخل محدوده قانوني روستاهاي داراي طرح هادي مصوب، مشمول ضوابط طرح هادي بوده و از كليه ضوابط مقرر در اين قانون مستثني مي باشند.


بر اساس آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ب- قلمرو اجراي فعاليتهاي مذكور در تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون

كاربري اراضي زراعي و باغها :

اراضي زراعي و باغي كه خارج از محدوده شهرها، شهرك ها و محدوده روستاهاي داراي طرح هادي مصوب واقع است، مي باشد.


ج) ضوابط و مراحل رسيدگي فعاليتهاي موضوع تبصره 4 ماده 1 :

1- در صورت وصول استعلام از مراجع ذيربط يا درخواست متقاضي و ارائه مدارك و مستندات اعم از طرح، نقشه محدوده اراضي مورد تقاضا، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پس از تطبيق موقعيت زمين و مطابقت آن با مفاد تبصره فوق و احراز شمول اين دستورالعمل، مكلف است به منظور رعايت ضوابط زيست محيطي ضمن استعلام لازم از اداره حفاظت محيط زيست و اخذ نظريه اداره مذكور مراتب را با رعايت ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها، همراه پرونده متشكله به سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان) ارسال نمايد.

تبصره: سازمان جهاد كشاورزي موظف است قبل از صدور موافقت نامه در مواردي كه متقاضي فاقد سند مالكيت رسمي باشد پس از استعلام و اخذ نظريه سازمان مسكن و شهرسازي استانها در مورد اراضي واقع در حريم شهرها و در مورد اراضي خارج از حريم شهرها از اداره كل منابع طبيعي نسبت به اخذ تعهد نامه رسمي از ايشان مبني بر پذيرش مسئوليت هر گونه دعوي احتمالي و به عهده گرفتن خسارات و غرامت وارده راجع به مالكيت ملك محل اجراي طرح اقدام نمايد.

2- مديريت اموراراضي پس از وصول و بررسي پرونده و ساير مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه، حسب مورد موافقت يا عدم موافقت رئيس سازمان جهاد كشاورزي را با اجراي طرح مورد نظر حداكثر ظرف يك ماه به مرجع استعلام كننده يا متقاضي اعلام مي نمايد. رعايت نكات ذيل قبل از صدور موافقت از سوي سازمان جهاد كشاورزي لازم الاجراست.

2-1 توسعه و ايجاد واحدها و كارگاههاي صنايع تكميلي، تبديلي و غذايي را در نواحي و شهرك هاي صنعتي هدايت و در موارد ضرورت از اراضي زراعي و باغي غير قابل كشاورزي و كم بازده استفاده شود.

2-2 حتي المقدور از صدور موافقت در اراضي زراعي درجه 1 و 2 و همچنين باغها و اراضي واقع در محدوده قطب هاي كشاورزي، اراضي تحت شبكه هاي آبياري زير دست سدها و تجهيز و نوسازي شده خودداري نمايند.

2-3 به مزيت نسبي توليدات كشاورزي و الگوي كشت منطقه توجه شود.

2-4 رعايت قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي (مصوب 21/11/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام) در انتخاب محل اجراي طرح الزامي است.

2-5 حتي المقدور در انتخاب محل اجراي طرح، حفظ يكپارچگي اراضي، مد نظر قرار گرفته به نحوي كه ايجاد راههاي دسترسي موجب تخريب بي رويه اراضي نشود.

2-6 در نظر گرفتن حداقل مساحت مورد نياز براي اجراي طرح توسط مراجع صادر كننده موافقت اصولي مورد تأكيد مي باشد.

3- در ذيل موافقت نامه هاي صادره قيد گردد:

3-1 « اين موافقت نامه صرفا" در اجراي طرح هاي تبصره 4 الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها صادر شده و هيچگونه حق مالكيتي براي دارنده موافقت نامه ايجاد نخواهد نمود. بديهي است در صورتي كه بعدا" راجع به ملك محل اجراي طرح، ادعا و اختلافي از باب مالكيت بوجود آيد مسئوليت آن منحصرا" متوجه دارنده موافقت نامه خواهد بود»

3- 2 «اين موافقت نامه مجوز احداث بنا نمي باشد و اخذ مجوز لازم از مراجع ذيربط الزامي مي باشد. »